Dr. KH. Imaduddin Sukamto

KH. Mu’tashim Billah, M.Pd.I

Prof. Dr. Mark R. Woodward

Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin

Dr. H. Ali Nurdin

Dr. H. Muchlis M. Hanafi

Dr. H. Husnul Hakim

Dr. H. Waryono Abdul Ghofur

Suhadi Cholil, Ph.D

H. Jazilus Sakhok, Ph.D

Dr. Islah Gusmian, M.Ag

Hj. Ainun Hakiemah, M.S.I.

Ahmad Shidqi, M.Hum

H. Mohamad Yahya, M.Hum

Niswatin Faoziah, M.Hum

Achmad Khusnul Khitam, M.Hum

Zunly Nadia, M.Hum

Rima Ronika, M.Si

Hasan Mahfudh, M.Hum

Muharis, M.Hum

Najmu Tsakib Akhda, M.A.

Munirtadho, M.Pd.

Muhammadun, M.S.I.